ดาวน์โหลดเอกสาร กลับหน้าหลัก
        การวิจัยในชั้นเรียน การใช้กิจกรรมการประกอบอาหาร เพื่อพัฒนากล้ามมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ( ครูฮายาตี ปีเก)