ดาวน์โหลดเอกสาร กลับหน้าหลัก
        แบบฟอร์มรายงานการวิจัย  

แบบฟอร์มโครงการ/งาน

 

ชื่อโครงการ/งาน                .......................................................................................................

ลักษณะโครงการ                (  ) โครงการใหม่        (  ) โครงการต่อเนื่อง

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่............................................................................................

สนองยุทธศาสตร์สำนัก ฯ ที่   .........................................................................................................

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่        .............................................................................................................

ผู้รับผิดชอบโครงการ/งาน     ..........................................................................................................

ระยะเวลาดำเนินการ       ………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. วัตถุประสงค์

2.1  ...............................................................................................................................

2.2  ...............................................................................................................................

3.เป้าหมาย

   เชิงปริมาณ

       - ................................................................................................................

- ................................................................................................................

    เชิงคุณภาพ

- ....................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1

กิจกรรม....................................................

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.1..............................................................

1.2.............................................................

 

 

2

กิจกรรม....................................................

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.1..............................................................

1.2.............................................................

 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

ที่

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

รวม

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

1

กิจกรรม..................

1.1.........................

 

 

 

 

 

 

2

กิจกรรม..................

2.1.........................

 

 

 

 

 

 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

 

6. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

 

 

 

 

 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

                                                ลงชื่อ.................................................

                                                                             (....................................................)

                                                                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ/งาน

 

 

 

 

                                                                         ลงชื่อ................................................

                                                                                 (.............................................)

                                                                             รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร...........    

 

 

 

                                                         ลงชื่อ................................................

                                                                   (นายธนกร  ไกรนรา)

                                                              หัวหน้างานนโยบายและแผน

 

 

 

 

                                ลงชื่อ  ...........................................

                                          (นายสวัสดิ์  บรรจงพาศ)

                        ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา

 

Shop for the latest sex toys and lingerie online. Adult toym egastore is the online retailer that Americans come to for everything adult, sourced from over 100 top international brands. With everything from vibrators to dildos | lingerie to bondage, our range of over 12,000 products has something for every body.
Not sure where to start? Our selection of perfect beginners sex toys has you covered. Easy to use and simple in design, our classic vibrators are a great starting point in your sex toy journey.
With so many great options, explore a whole new erogenous zone with our multitude of different anal toys If you still cant decide, try out the dildo section - every adult toy collection needs at least one.
Adulttoymegastore is your go-to shop for your anal sex toys essentials.
Online shopping for Health & Household from a great selection of Plugs, Beads, Training Sets, anal sex toys & more at everyday low prices.
Online shopping for Health & Household from a great selection of vibrators, Anal Sex Toys, Penis Rings, Dildos & more at everyday low prices.
Step it up with something more direct and hands-on with our range of clitoral anal sex. Keep it exciting with our selection of top selling lingerie, perfect for any occasion. Ready to step up the intensity? Head over to our bondage section where a whole new world of sex gear awaits. Enhance your experience with our range of lubricants, designed to be more than just slippery.
Sex Toys for Gay Men Gay Sex Toys For New Beginners & Experts Alike! Shop Sex Toys, Bondage & Lingerie Nokta Sex Shop proves that by giving you a variety of male sex toys that are meant to enhance, stimulate and prolong the male sex toys male sexual experience in all the best ways!
Top 10 Most Popular sex shop in Istanbul istanbul sex toys, Turkey No matter where you are in the country, you can complete shopping in a virtual way thanks to the Istanbul sex shop.
sex shop istanbul, sex shop Products, sex shop in Istanbul vibrator, dildo, sexual health products, fancy clothing, fetish products are selling with reasonable price secret shipping.
Reviews on Sexshop in Istanbul, female sex products Turkey - Nokta Erotik Shop, Nokta Sex Shop, İstanbul Erotik Shop, Cinsel Dünya Shop, Acil Market Seks Shop, taksim sex shop
oral sex | best sex shop