ดาวน์โหลดเอกสาร กลับหน้าหลัก
        การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะทางสังคม การปลูกฝังค่านิยม และการมีความรับผิดชอบของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบบทบาทสมมุติ (นางสาวสุวภรณ์ เรนชะนะ)