ดาวน์โหลดเอกสาร กลับหน้าหลัก
        แบบฟอร์มรายงานการวิจัย  

แบบฟอร์มโครงการ/งาน

 

ชื่อโครงการ/งาน                .......................................................................................................

ลักษณะโครงการ                (  ) โครงการใหม่        (  ) โครงการต่อเนื่อง

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่............................................................................................

สนองยุทธศาสตร์สำนัก ฯ ที่   .........................................................................................................

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่        .............................................................................................................

ผู้รับผิดชอบโครงการ/งาน     ..........................................................................................................

ระยะเวลาดำเนินการ       ………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. วัตถุประสงค์

2.1  ...............................................................................................................................

2.2  ...............................................................................................................................

3.เป้าหมาย

   เชิงปริมาณ

       - ................................................................................................................

- ................................................................................................................

    เชิงคุณภาพ

- ....................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1

กิจกรรม....................................................

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.1..............................................................

1.2.............................................................

 

 

2

กิจกรรม....................................................

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.1..............................................................

1.2.............................................................

 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

ที่

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

รวม

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

1

กิจกรรม..................

1.1.........................

 

 

 

 

 

 

2

กิจกรรม..................

2.1.........................

 

 

 

 

 

 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

 

6. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

 

 

 

 

 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

                                                ลงชื่อ.................................................

                                                                             (....................................................)

                                                                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ/งาน

 

 

 

 

                                                                         ลงชื่อ................................................

                                                                                 (.............................................)

                                                                             รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร...........    

 

 

 

                                                         ลงชื่อ................................................

                                                                   (นายธนกร  ไกรนรา)

                                                              หัวหน้างานนโยบายและแผน

 

 

 

 

                                ลงชื่อ  ...........................................

                                          (นายสวัสดิ์  บรรจงพาศ)

                        ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา